નવરાશ

આંખો માં આકાશ લઈને બેઠો છું હું, કેવળ તારી પ્યાસ લઈને બેઠો છું હું, ને તું તારી મરજીથી એકવાર મળવા આવી જજે ને, જીવનભર નવરાશ લઈને બેઠો છું હું. ચંદ્રેશ મકવાણા ગરીબ ની ડાયરી…!! નામના એક ઓનલાઈન બ્લોગ પર પહેલી જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ ‘જીવનભર નવરાશ લઈને બેઠો છું હું’ નામની આ સુંદર 

Continue Reading…