જય જવાન. જય કિસાન. જય નૌજવાન.

Agar firdaus bar roo-e zameen ast, Hameen ast-o hameen ast-o hameen ast. Amir Khusrau જો પૃથ્વી પર કોઈ સ્વર્ગ છે, તે આ છે, તે આ છે, તે આ છે. અમીર ખુશરો    કાશ્મીર માટે લખાયેલી વિશ્વ વિખ્યાત આ પંક્તિઓ ખરેખર અદભુદ છે. પણ જયારે વાસ્તવિકતાનો દોર પકડીએ છીએ  તો કંઈક વિરોધાભાસ જ જોવા મળે છે. 

Continue Reading…