અને સ્ત્રીનું માસિકચક્ર…!

આખા વિશ્વની રચના કોણે કરી..? તો જવાબ મળશે … “ભગવાને..!” તો પુરુષ કોણે નિર્માણ કર્યા..? ભગવાને.. સ્ત્રી કોણે નિર્માણ કરી….? ભગવાને…! તો સ્ત્રીને આવતું માસિક ચક્ર કોને નિર્માણ કર્યું…? ભગવાને જ ને … ? જો ભગવાનને માસિકચક્ર ગમતું નથી તો તેણે સ્ત્રીને એ આપ્યુ જ શા માટે…?   માસિક ચક્ર એટલે શું….? ગર્ભ ધારણ ન 

Continue Reading…