આત્મહત્યા

આત્માની હત્યા એટલે ‘આત્મહત્યા’? આમતો આત્મા અમર છે. તે ન તો જન્મે છે ન તો મૃત્યુ પામે છે એવો એક સામાન્ય ખ્યાલ છે. તો પોતાના દેહનું પોતાની ઈચ્છાથી ત્યાગ કરી દેવો, આ જીવી રહેલા જીવનનો અંત આણવો એટલે આત્મહત્યા?? કહેવાતી રીતે ઘણી જટિલ છે આત્મહત્યાની વ્યાખ્યા. જૈનો સંથારો કરીને જીવનનો સ્વેચ્છાએ બુઝાવી નાખે છે એ 

Continue Reading…