પુરુષ…..સ્ત્રી…..અને મર્દાનગી

મને હંમેશા આવો પ્રશ્ન મૂંઝવતો….. “માદ*ચો$…….બે#$દ” આવી ગાળો હું રોજ જ સાંભળતો… આ ગાળોની બદલે “બાપ#$…… ભાઈ#$ કાં તો ફાધરચો#” આ પ્રકારની ગાળો કેમ ના બની ?   આ બધી ગાળો જેને પણ આપવામાં આવી હોય એના માં કાં તો બહેનને જ જતી હોય છે……અને સ્ત્રી એ કેવળ ‘સંભોગવસ્તુ’ છે એવું દર્શાવાય છે! આ ગાળો 

Continue Reading…